Papilio polytes polytes Linnaeus, 1767
Common Mormon シロオビアゲハ


Females have various forms. This form is regarded as a mimicry of Pachliopta aristolochiae.
Yaedake, Motobu-cho, Okinawa-jima, Okinawa, JAPAN Aug. 24, 2007

Copyright 2010-2011 Butterflies of Asia